2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(5) 杭电多校5 题解

2021-08-15 16:40:14


目录

题号 题目 知识点 完成度
1009 HDU7020 Array 前缀和
1004 HDU7015 Another String - -
1005 HDU7016 Random Walk 2 - -
1013 HDU7024 Penguin Love Tour - -
1008 HDU7019 Supermarket - -
1002 HDU7013 String Mod - -
1001 HDU7012 Miserable Faith x x
1012 HDU7023 Yet Another Matrix Problem x x

1009 HDU7020 Array

题意

统计存在严格意义的众数的区间个数。

思路

枚举每个数作为众数,并且将数组变成只有 $1$(是这个数) 和 $-1$ (不是这个数)数组,并对此求前缀和,然后根据前缀和的差求解。

code

#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;
int t;
long long n;
const int maxp = 10000001;
int pr[maxp], prime[maxp], top = 0;
int check(long long x)
{
  if (x > 10000000)
  {
    for (int i = 1; 1ll * prime[i] * prime[i] <= x; ++i)
      if (x % prime[i] == 0) return 0;
    return 1;
  }
  return !pr[x];
}

inline void getPrime(int maxprime)
{
  pr[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= maxprime; i++)
  {
    if (!pr[i]) prime[++top] = i;
    for (int j = 1; j <= top && i * prime[j] <= maxprime; j++)
    {
      pr[i * prime[j]] = 1;
      if (!(i % prime[j])) break;
    }
  }
}
int main()
{
  getPrime(10000000);
  for (scanf("%d", &t); t--;)
  {
    scanf("%lld", &n);
    long long ans = 0;
    int flag = 1;
    if (n <= 0) flag = 0, ans = (-n * 2) + 1, n = -n + 1;
    if (check(n))
      ans += 1;
    else if (check(2 * n + 1))
      ans += 2;
    else if (flag && check(n * 2 - 1))
      ans += 2;
    else
    {
      if (flag)
        ans += n * 2 + 1, ++n;
      else
        ans += 2, ++n;
      int orz = 1;
      while (orz)
      {
        if (check(n))
          ans += 1, orz = 0;
        else if (check(n * 2 + 1))
          ans += 2, orz = 0;
        else
          ans += 2, ++n;
      }
    }
    printf("%lld\n", ans);
  }
  return 0;
}